HMS/K

Vi har alle et ansvar

NSE skal ha en effektiv og kontinuerlig vurdering av tiltak for å unngå skader på mennesker, miljø og materiell.  Selskapet skal gjennom tiltak forebygge helsefarer og med aktiv innsats sørge for en optimal og trygg arbeidsplass med et overordnet mål om:

 • Null alvorlige skader på personell
 • Null skade på ytre miljø

Achilles

Startbank

ISO sertifisering

Vi er godkjent lærebedrift

Registreringer og sertifikater

NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015 (PDF kommer)

NSE Fagstillas har et kvalitetstyringssystem som er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001: 2015 og NS-EN ISO 14001:2015.

Achilles JQS (PDF kommer)

NSE Fagstullas er registrert i Achilles JQS, Achilles Utilities Nordics & Central Europe, StartBANK og Magnet JQS

SoluDyne

NSE Fagstillas benytter Soludyne som HMS/K-system.

HMS politikk

NSE skal ha en effektiv og kontinuerlig vurdering av tiltak for å unngå skader på mennesker, miljø og materiell.  

Selskapet skal gjennom tiltak forebygge helsefarer og med aktiv innsats sørge for en optimal og trygg arbeidsplass

med et overordnet mål om:

 • NULL ALVORLIGE SKADER PÅ PERSONELL            
 • NULL SKADE PÅ YTRE MILJØ

NSE har derfor som mål å drive virksomheten uten å påføre oss selv eller andre:

● personskader    ● sikringsbrudd   ● mobbing   ● arbeidsrelaterte sykdommer   ● materielle skader og tap                        

Dette skal sikres ved å identifisere og benytte beste praksis på våre forretningsområder, samt benytte produkter og arbeidsutførelser som skal være til det beste for arbeidsmiljø og ytre miljø.

De ansatte i NSE skal trives og føle seg sikre og trygge på sin arbeidsplass, samt oppleve at bedriften er ærlig opptatt av dette. Som et tegn på dette skal det gis anerkjennelse til personer som medvirker til forbedringer av helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet.

De ansatte har sammen med selskapet et objektivt ansvar for selv å tenke sikkerhet både for seg selv og for andre på arbeidsplassen. Alle har derfor også plikt og rett til å stanse arbeid, handlinger eller forhold som de ikke vurderer som sikkert.

Alle ledd i NSE skal gjenspeile en god holdning til helse, miljø og sikkerhet ved å fremstå som pådrivere innen HMS-arbeidet. Det er bedriftens erfaring at den ansatte ved alltid å ha egen og andres sikkerhet i tankene også styrker kvaliteten på det arbeidet som utføres.

Sikker jobb analyser (SJA) er et viktig hjelpemiddel i vårt HMS-arbeid og skal gjennomføres i forkant av alle aktiviteter som medfører spesielle faremomenter. Alle kan ta initiativ til SJA.

For å bedre vårt HMS-arbeid skal alle uønskede hendelser rapporteres umiddelbart, analyseres og danne grunnlag for læring og forbedring.

NSEs HMS policy innebærer å utvikle og opprettholde fokus på HMS slik at vår nullskade visjon på personell og miljø er implementert på alle nivåer i organisasjonen.

….vi har alle et ansvar

Kvalitetspolitikk

NSE har som overordnet målsetning være et ledende selskap innenfor de områder vi er engasjert. Dette innebærer en betydelig innsats i utvikling av bedriftens tekniske og administrative kompetanse, for derigjennom å kunne utvikle og levere kvalitetsriktige tjenester innen bedriftens tjenestespekter.

Man skal søke å tilstrebe en sunn økonomi i drift og prosjekt. Således vil vi søke oppdrag og nisjer i markedet som gir en forsvarlig og tilfredsstillende avkastning, som igjen er nødvendig for å utvikle bedriften og sikre arbeidsplassene.

Sikkerhet for person og miljø skal være et mål i seg selv. Det er vår klare målsetning å prioritere sikkerhet i alle aktiviteter, og å skape holdninger i organisasjonen slik at skader ikke aksepteres. NSE skal videre:

 • Opprettholde et kvalitetssikringssystem i henhold til NS-EN ISO 9001:2015.
 • Kvalitet skal gjenspeiles ved at kundens krav og forventninger tilfredsstilles til enhver tid. Overordnet filosofi for arbeidet skal være kontinuerlig forbedring og høy kvalitet på de tjenester og produkter vi leverer. Krav til kvalitet, helse, miljø og sikkerhet skal følge en null feil målsetning.
 • Bedriften skal opptre miljøbevisst og til enhver tid som et minimum overholde gjeldende lover og forskrifter. Vi skal alltid evaluere fremtidig lovgivning når vi tar beslutninger som berører miljø.
 • Virksomheten skal drives uten fare for personers liv og helse, uten skade på kundens eiendom, egen eiendom eller det ytre miljø. I alle situasjoner skal derfor hensynet til den enkeltes sikkerhet og miljøet vektlegges foran muligheten til å spare tid eller penger.
 • Ledelsens engasjement, positive holdninger og aktiv deltakelse fra alle ansatte skal bidra til at vi oppnår vår høye målsetning.
 • Bedriftens ledelse og ansatte har et ansvar for å holde seg orientert om krav fra kunde, standarder, lover og regler.
 • Vi skal ha kunnskap om våre kunders krav, behov og forventninger til vår organisasjon.
 • Våre kunder skal kunne identifisere vår kvalitet ved at vi i alle oppdrag er gjentagende og har en sporbar kvalitet som tilfredsstiller hva som er avtalt i kontrakt.
 • Vi skal være en lærevillig bedrift som søker å lære av egne feil og ønsker å dra nytte av våre oppdragiveres erfaring. Vi skal også gjennomføre målbare tiltak for å oppnå våre mål.
Miljøpolitikk

NSE Fagstillas sin ambisjon er at våre aktiviteter i minst mulig grad påvirker det ytre miljø og at vi kontinuerlig forbedrer vår miljøprestasjon.

NSE Fagstillas sin visjon «COMPLETION happens together» forplikter konsernet og allemedarbeidere sammen med aktuelle interesseparter til å velge løsninger som skaper et best mulig resultatet for alle, inkludert miljøet. Vårt arbeid for å fremme klima- og miljøvennlige tiltak skal være Nøyaktig, Sikkert og Erfaringsbasert.

Miljøpolitikken innebærer å:

 • Ha en risikobasert tilnærming som hensyntar eksterne og interne forhold på en ansvarlig måte.
 • Etablere realistiske og etterprøvbare mål og handlingsplaner som omhandler ytre miljø.
 • Etterleve krav gitt i miljølovgivningen og selskapets HMSK-ledelsessystem.
 • Etterstrebe etterlevelse av kravene i ISO14001:2015.
 • Ha kontinuerlig fokus på å forebyggeakutte utslipp som kan skade det ytre miljø.
 • Etterstrebe bruk av mer miljøvennlige produkter og forbehandlingsmetoder.
 • Vurdere miljømessige kriterier ved anskaffelser.
 • Tilrettelegge for opplæring og kompetanse utvikling innen ytre miljø.
 • Redusere vårt restavfall til et minimum og sikre forsvarlig håndtering av farlig avfall.
Etiske retningslinjer

NSE sine etiske retningslinjer skal sikre at alle som opptrer på vegne av konsernet utfører sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte og i tråd med konsernets verdier og prinsipper for forretningspraksis og personlig adferd. I NSE har vi vekt på at holdninger og handlinger er i samsvar med ambisjonene om å fremstå som et selskap som har etikk og samfunnsansvar på agendaen. NSE definerer samfunnsansvar som å oppnå forretningsmessig lønnsomhet på en måte som er i samsvar med grunnleggende etiske verdier og respekterer enkeltpersoner, miljø og samfunn.

For øvrige rettigheter, retningslinjer og plikter tilknyttet ansettelses- og kontraktsforhold henvises det til blant annet bedriftens samfunnsansvarspolicy, personalhåndbok, kvalitetshåndbok og HMS manual.

1.     Innledning

1.1  Hovedformålet med etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene skal sikre at alle som opptrer på vegne av NSE utfører sineaktiviteter på en etisk forsvarlig måte og i tråd med konsernets verdier og prinsipper for forretningspraksis og personlig atferd.

1.2  Hvem retningslinjene gjelder for

Retningslinjene gjelder for alle selskapene i NSE konsernet, heretter omtalt som «NSE».

Retningslinjene gjelder for virksomheten og for hver enkelt ansatt, for styremedlemmer, innleidpersonale, konsulenter, agenter og andre mellomledd, lobbyister og andre som opptrer på vegne av NSE, heretter omtalt som «medarbeideren».

1.3  Overordnede krav til medarbeideren

NSE er underlagt både norsk lovgivning og gjeldende lovgivning i de land NSE drivervirksomhet i til enhver tid. Brudd på lover og de etiske retningslinjene vil være en trussel mot selskapets omdømme og konkurransekraft. Alle medarbeidere er personlig ansvarlige for å operere innenfor de kravene som følger avgjeldende lovgivning og de etiske retningslinjer for NSE.

Det forventes at alle medarbeidere gjør seg kjent med relevant regelverk og styrende dokumentasjon innen sitt område, deltar på opplæring og søker råd ved tvil.

Det forventes at alle ledere opptrer som gode rollemodeller gjennom ord og handling. Ledere skal bidra til å skape et inkluderende og åpent miljø med rom for å stille spørsmål eller gi beskjed uten frykt for represalier. Ledere skal varsle om og korrigere regelbrudd.

2.     NSEs forretningspraksis

2.1  Forretningsmetode

NSE skal være kjent som et pålitelig selskap som leverer kvalitet til riktig tid.

Leverandører, kunder og samarbeidspartnere skal kunne ha tillit til konsernet og dets medarbeidere. Konsernet og medarbeiderne forplikter seg derfor til å rette seg etter gjeldende lover og forskrifter, etterleve en høy etisk standard og ta aktivt samfunnsansvar i sin forretningsutøvelse. Medarbeideren skal innrette seg etter de regler og retningslinjer kunden har fastsatt for det enkelte oppdrag, herunder også de krav som gjelder for opphold på kundens eiendom utenom arbeidstid.

NSE skal oppfordre sine forretningsforbindelser til å etterleve etiske standarder som samsvarer med NSEs etiske krav.

NSE skal ha en forretningskultur som kjennetegnes av selskapets fastsatte verdigrunnlag:

·        Nøyaktighet

·        Sikkerhet

·        Erfaring

Brist i moral og uetiske holdninger hos medarbeidere er en trussel mot ønsket og uttrykt kvalitet.

Vår grunnregel er at alle ledd i organisasjonen skal søke å opptre rettferdig, ærlig og med personlig integritet i sin befatning med kollegaer, kunder, leverandører, konkurrenter og allmennheten.

2.2  Lønn og arbeidsvilkår

Ansatte skal sikres lønn, arbeidsvilkår og arbeidstid i henhold til relevant lovgivning og avtaler som hindrer sosial dumping. Alle ansatte skal ha en skriftlig arbeidsavtale på et språk som er forståelig for den ansatte.

2.3  Rettferdig konkurranse

NSE skal konkurrere innenfor gjeldende konkurranseregelverk i det markedet selskapet opererer i, og for øvrig med integritet og på en etisk forsvarlig måte.

Ingen må delta i konkurransebegrensende atferd som for eksempel prisfiksing, avtalte bud, markedsdeling eller utveksling av konkurransesensitiv informasjon eller misbruk av markedsmakt i strid med konkurranselovgivning.

Medarbeideren skal fokusere på NSEs konkurransefortrinn, og skal unngå å fremme svakheter blant konkurrentene eller andre i bransjen.

2.4  Bekjempelse av korrupsjon

Innledende bestemmelser

Korrupsjon kan føre til konkurransevridning, undergraving av lovlig forretningsvirksomhet, opprettholdelse av fattigdom og undertrykkelse og utsetter selskapet for risiko og tap av omdømme. Enhver form for korrupsjon er uakseptabelt i NSE.

Korrupsjon kan forekomme på ulike måter. Bestikkelse kan for eksempel foreligge dersom en medarbeider forsøker å påvirke noen i utførelsen av deres arbeid ved å gi eller tilby dem en urettmessig eller utilbørlig fordel. Påvirkningshandel kan foreligge dersom en medarbeider via en tredjepart gir eller tilbyr noen en urettmessig eller utilbørlig fordel for å påvirke et forretningsforhold.

Forbudet mot korrupsjon gjelder både for vedkommende som gir eller tilbyr den urettmessige fordelen, og for vedkommende som ber om, mottar eller aksepterer den. Forbudet gjelder i privat og offentlig sektor, og både i Norge og i utlandet.

En urettmessig eller utilbørlig fordel kan for eksempel bestå av kontanter, gjenstander, rabatter, dekning av reise- eller overnattingsutgifter, deltakelse på arrangementer eller tjenester mv.

NSE er i utgangspunktet ansvarlig for korrupsjonshandlinger begått av selskapets medarbeidere. I tillegg kan NSE holdes ansvarlig for korrupsjonshandlinger begått av tredjeparter som har inngått kontrakt med NSE, og i andre tilfeller der NSE kan dra fordeler av korrupsjonshandlinger begått av tredjeparter. NSE skal derfor arbeide aktivt for å redusere risikoen for korrupsjon i selskapets virksomhet, og vil i alle kontraktsforhold forplikte tredjeparter til å slutte seg til de samme regler og prosedyrer som gjelder for NSE i forhold til korrupsjon.

Tilretteleggingsbetalinger

Tilretteleggingsbetalinger(facilitation payments) er betalinger som skal påskynde eller sikre levering av tjenester eller produkter som man kan ha rettmessig krav på. Dette kan værebetalinger medarbeideren blir avkrevd for å få varer raskere ut av tollen, for å komme raskere gjennompasskontrollen etc. Slike betalinger er som hovedregel ulovlige etter norsklovgivning. NSE aksepterer ikke slike betalinger unntatt i tilfeller hvor det kan være fare for medarbeiderens eller andres liv eller helse eller dersom medarbeideren føler situasjonen truende. Enhver slik betaling skal rapporterestil NSE sin økonomi ansvarlige hvor det redegjøres for hvorfor beløpet ble betalt. Utgiften skal regnkapsføres hos NSE som «tilretteleggingsbetaling» og beløpet refunderes medarbeideren.

Gaver og representasjon

Medarbeidere skal ikke under noen omstendighet be om personlige fordeler fra forretningsforbindelser. Gaver, representasjon, arrangementer og andre fordeler skal vurderes nøye i forhold til den konkrete situasjonen og omstendighetene for øvrig. Den enkelte må selv vurdere hvorvidt fordelen er egnet til å påvirke egen eller andres objektivitet, uavhengighet eller integritet. Gjestfrihet som sosiale arrangementer, gaver, utgifter eller andre tjenester kan mottas og tilbys forutsatt at det er i henhold til bedriftens retningslinjer.

Medarbeidere kan ikke gi eller motta gaver, med unntak av mindre oppmerksomhetsgaver som ikke overstiger en verdi av ca. kr 500, fortrinnsvisreklameartikler. Dersom det klart vil fremstå uhøflig å avslå en gave av høyere verdi, kan medarbeideren likevel motta gaven, men umiddelbart rapportereforholdet til nærmeste leder og daglig leder, og gaven skal leveres til denne. Se også prosedyreNSE-ADM-P01 Økonomiske fullmakter.

Dersom medarbeideren er kjent med at forretningsforbindelsen har lavere verdigrense enn NSE, bør det ikke utveksles gaver med høyere verdi enn den som gjelder i mottakers virksomhet.

Kontanter er uakseptabelt uavhengig av beløp og omstendighet.

Det er ikke tillatt å motta personlige rabatter som følge av forretningsmessig tilknytning til NSE. Unntak gjelder for rabatter som er godkjent av NSE.

Dersom det er klart forretningsrelatert, kan medarbeideren delta på sosiale sammenkomster og motta servering, forutsatt at kostnaden er innenfor rimelighetens grenser. NSE skal i denne sammenheng selv betale reiser, overnatting og andre utgifter for medarbeideren.

Tilsvarende kan medarbeidere som opptrer på vegne av NSE, ikke tilby eller betale for gjestfrihet i strid med ovennevnte prinsipper.

Medarbeideren må utvise høy grad av varsomhet ved eventuelle tilbud om eller mottak av gaver eller representasjon overfor eller fra representant for virksomhet som NSE er i forhandlings- og anbudsfase med, og i forkant av andre viktige beslutninger. Gjestfrihet skal ikke tilbys eller mottas i forbindelse med kontraktsbudgivning, evaluering eller tildeling.

Medarbeideren må utvise høy grad av varsomhet ved eventuelle tilbud om gaver eller representasjon overfor offentlige tjenestemenn, og det skal i slike tilfeller alltid innhentes skriftlig forhåndsgodkjenning fra overordnet ledelse.

Medarbeideren må utvise tilsvarende varsomhet ved mottak av gaver eller representasjon fra offentlige tjenestemenn.

Utlegg i forbindelse med gaver og representasjon skal behandles i henhold til aktuellregnskaps- og skattelovgivning.

Bruk av mellomledd

Enhver avtale mellom NSE og en agent, konsulent, lobbyist og andre som fungerer som et mellomledd mellom NSE og en tredjepart, skal være skriftlig og beskrive det reelle forholdet mellom partene. Det må være samsvar mellom avtalt godtgjørelse og den beskrevne tjenesten som skal leveres.

Kontrakten må inneholde et krav om at mellomleddet skal følge NSEs etiske retningslinjer. Retningslinjene skal gjennomgås med mellomleddet før kontrakt inngås, der det særlig fokuseres på forbudet mot korrupsjon.

Kontrakten skal regulere at NSE skal ha fullt innsyn i det mellomleddet gjør på selskapets vegne, herunder adgang til å foreta revisjon av mellomleddet, og at NSE har rett til å gå fra avtalen dersom det avdekkes korrupsjon.

NSE kan kunngjøre bruk av lobbyist til å påvirke beslutninger i offentlig eller privatsektor dersom lobbyisten meddeler den NSE ønsker å påvirke, at vedkommende representerer NSE. Kontrakten med lobbyisten må inneholde en klausul om at lobbyisten plikter å meddele denne informasjonen.

Obligatorisk bakgrunnssjekk av integritet

Før det inngås kontrakt med en ny tredjepart, skal det gjennomføres en bakgrunnssjekk (eks. Integrity DueDiligence) av forretningsforbindelsen med hensyn til økonomisk og omdømmemessig risiko for NSE. Det skal bare inngås kontrakt der forretningsforbindelsen tilfredsstiller NSE sine krav til Integrity DueDiligence.

Kravet om Integrity DueDiligence gjelder i forhold til alle tredjeparter, herunder samarbeidspartnere, leverandører, konsulenter, agenter mv.

2.5  Hvitvasking

Hvitvaskinger å skjule utbytte fra kriminelle aktiviteter ved å kamuflere den ulovlige opprinnelsen. Utbytte omfatter for eksempel penger, eiendeler, eiendom eller immaterielle eiendeler som er oppnådd gjennom kriminelle handlinger.

Hvitvaskinger ulovlig og bidrar til annen kriminell aktivitet som for eksempel narkotikahandel, terrorisme, korrupsjon, menneskerettighetsbrudd og skatteunndragelse. NSE skal følge gjeldende hvitvaskingslovgivning.

2.6  Internasjonale handelsrestriksjoner

Sanksjoner betyr at stater har vedtatt økonomiske tiltak som påvirkerforretningsvirksomhet med visse stater, selskaper eller personer.

Eksport kontroll betyr at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres utentillatelser fra offentlige myndigheter.

NSE skal alltid følge gjeldende sanksjoner, handelsbegrensninger og eksportregulering ide land selskapet opererer i.

NSE skal sjekke forretningspartnere, leverandører og andre motparter mot relevantesanksjonslister før det inngås kontrakt. Dersom aktiviteten krever det, skal offentlige tillatelser innhentes.

2.7  Korrekt informasjon, regnskap og rapportering

Alle transaksjoner skal dokumenteres og regnskapsføres. Regnskapsinformasjon skal være korrekt, dokumentert og registrert i overensstemmelse med relevantregelverk.

NSE skal gi fullstendig, nøyaktig og forståelig informasjon i sine finansielle rapporter, i sin dokumentasjon overfor og i sin kommunikasjon med offentlige myndigheter. Medarbeideren skal utvise den største forsiktighet i utarbeidelsen av dette materialet.

2.8  Sikring

NSE skal sikre egne lokasjoner og eiendeler inkludert mottak og utsendelse av materiell og utstyr. Medarbeiderne plikter å bidra til opprettholdelse av godesikringstiltak for å ivareta materielle og immaterielle eiendeler.

2.9  Organisasjonsfrihet

NSE respekterer retten til forsamlingsfrihet og organisasjonsfrihet, samt retten til å delta i kollektive forhandlinger og til å danne fagforeninger.

2.10 Politisk aktivitet

NSE er et politisk nøytralt selskap. Dette forhindrer ikke NSE i å støtte politiske synspunkter som fremmer selskapets interesser.

Medarbeideren kan fritt delta i politiske aktiviteter så lenge det skjer uten referanse til vedkommendes relasjon til NSE.

2.11 Sponsing

NSE gir ikke økonomisk støtte til politiske partier, politikere eller enkeltpersoner. NSE kan gi økonomisk støtte til ideelle organisasjoner i tråd med selskapets verdigrunnlag etter skriftlig søknad.

2.12 Lokalsamfunn

NSE respekterer menneskerettighetene til medlemmer av lokalsamfunn som påvirkes av vår virksomhet. Vi skal respektere lokalsamfunnet vi operer iog arbeide i henhold til internasjonalt anerkjente prinsipper for å søke å forebygge og redusere negative konsekvenser.

2.13 Barnearbeid

NSE ansetter ikke barn under 15 år, eller under annen lovbestemt minimumsalder dersom den er høyere. For personer under 18 år skal NSE sikre at de ikke utfører farlig arbeid eller arbeid som påvirker deres obligatoriske skolegang.

2.14 Moderne slaveri og tvangsarbeid

NSE er imot alle former for menneskehandel og tvangsarbeid. Ingen skal utføre arbeid for NSE dersom dette ikke er basert på frivillighet, reelle og åpne forhold uten noen form for psykisk, fysisk eller økonomisk tvang eller trussel om straffeller sanksjoner.

3.     Personligatferd

3.1   Likebehandling

NSE skal vise respekt for alle individer og ønsker en inkluderende arbeidskultur og arbeider aktivt for et godt arbeidsmiljø.

Selskapet aksepterer ikke atferd som kollegaer eller forretningsforbindelser kan oppfatte som truende eller nedverdigende, herunder trakassering og mobbing.

NSE aksepterer ikke noen form for diskriminering på grunnlag av for eksempel kjønn, rase, hudfarge, religion, etnisitet, sivilstatus, seksuell legning, politisk eller annen overbevisning, fagforenings-medlemskap, nasjonalitet, helsetilstand, nedsatt arbeidsevne eller alder. Dette for eksempel være seg diskriminering av kollegaer, ansatte hos kunder, eller leverandører på bakgrunn av etnisk bakgrunn, nasjonalitet, alder, kjønn, politisk ståsted eller religion. Alle skal behandles med respekt og ikke på noen måte bli hindret i utførelsen av sine plikter og ansvar.

3.2   Konfidensialitet

Konfidensialitet skal sikre at uvedkommende ikke får adgang til informasjon som kan skade NSEs forretningsvirksomhet eller omdømme. Sensitiv informasjon relatert til medarbeidere, forretningsmessige, kommersielle, tekniske, kontraktsmessige eller sikkerhetsmessige forhold og konfidensiell informasjon for øvrig skal ikke videreformidles til uvedkommende. Det samme gjelder for informasjon som er lovbeskyttet. Plikten til konfidensialitet gjelder også etter at arbeidsforholdet eller oppdraget av avsluttet. 

3.3   Beskyttelse av NSEs eiendom og ressurser

NSEs now-how, produksjonsmetoder og ideer er avgjørende for selskapets suksess. Medarbeideren må verne om denne kunnskapen og kun benytte den i selskapets interesse. Medarbeideren må behandle og oppbevare NSEs eiendeler, for eksempel utstyr, datamaskiner, programvare, informasjon og eiendom på en forsvarlig måte og sikre det mot ødeleggelse, misbruk og tyveri. Bruk av NSEs bygninger, utstyr, materialer, kapital og øvrige eiendeler som ikke er direkte tilknyttetselskapets virksomhet, er forbudt uten tillatelse fra overordnet ledelse.

Enhver medarbeider er ansvarlig for at dokumenter som leveres eller godkjennes som grunnlag for refusjon eller annen utbetaling fra NSE er rettidig, nøyaktig og fullstendig utfylt.

3.4   Interessekonflikter

Medarbeideren må ikke bli involvert i relasjoner som kan være eller bli oppfattet å være i konflikt med NSEs interesser.

Medarbeideren kan ikke ha oppdrag for eller eierinteresser i konkurrerende virksomhet, hos kunder eller leverandører.

Ingen medarbeider kan arbeide med eller behandle saker hvor de selv, deres partner/ektefelle eller andre personer som de har nære relasjoner til, direkte eller indirekte har økonomiske interesser, eller saker hvor det foreliggerandre forhold som kan undergrave tilliten til medarbeiderens upartiskhet eller til integriteten i det utførte arbeidet.

Medarbeideren skal ikke engasjere seg i betalte styreverv, ansettelser, eller oppdrag forandre selskap enn NSE uten at dette er godkjent av NSE.

Ingen medarbeidere tillates å søke å oppnå urimelige fordeler basert på uetiske eller straffbare metoder, ved manipulasjon, hemmelighold, eller misbruk av fortrolig informasjon eller andre uredelige metoder. Medarbeidere skal ikke ta del i eller søke å påvirke avgjørelser som kan gi opphav til en faktisk eller oppfattetvirksomhets- eller personlig interessekonflikt.

3.5   Insideinformasjon

Med innsideinformasjon menes presise opplysninger som kan påvirke kursen på verdipapirer og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet.

Medarbeideren må behandle innsideinformasjon konfidensielt og hindre at den blir kjent for uvedkommende. Medarbeidere som besitter innsideinformasjon om NSE eller andrevirksomheter, kan ikke handle i de relevante verdipapirer verken for egen eller andres regning.

3.6   Kjøp av seksuelle tjenester mm.

NSE er imot kjøp av seksuelle tjenester. Slik opptreden er straffbar og kan skade NSEs omdømme. Medarbeideren skal avstå fra kjøp av seksuelle tjenester når vedkommende er i arbeid eller på oppdrag for NSE. Dette gjelder også på medarbeiderens fritid under oppdrag for NSE. Medarbeideren må i den sammenheng også avstå fra å delta på arrangementer som kan sette NSE eller eventuelle forretningsforbindelser i et uheldig lys.

3.7   Rusmidler

NSE er en rusfri arbeidsplass. Ingen skal nyte eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler under arbeid for NSE. Bruk av rusmidler utenom arbeidstid som kan påvirke fravær, utførelse av arbeid eller sikkerhet er ikke tillatt. Dette omfatter også bakrus og alkohollukt. Dette gjelder tilsvarende for medarbeider som er i beredskap.

Begrensede mengder alkohol kan likevel bli servert og nytes når lokal skikk og spesielle anledninger gjør dette passende, forutsatt at det ikke går ut overprestasjonsevnen eller sikkerheten.

Medarbeidere som er på oppdrag på anlegg med generelt forbud mot rusmidler, må innrette seg etter dette under hele oppholdet.

Ingen medarbeider skal bruke, og heller ikke oppmuntre andre til å bruke, rusmidler på en måte som kan sette brukeren, NSE eller eventuelle forretningsforbindelser i et uheldig lys.

3.8   Bruk av internett og sosiale medier

NSE forventer at medarbeideren opptrer lojalt og som en god ambassadør for virksomheten ved bruk av internett eller sosiale medier.

Medarbeideren skal være bevisst hvilken informasjon som legges ut på internett og sosiale medier, og om dette kan oppleves krenkende eller stride mot NSEs interesser. Intern informasjon som er beregnet for egne medarbeidere skal ikke legges utpå internett. Diskusjoner om eventuelle interne utfordringer og forhold i NSE, skal tas opp internt og ikke på internett.

3.9   Kontakt med media

For å sikre en koordinertkontakt med media, skal alle henvendelser fra media som knytter seg til NSEs virksomhet eller medarbeidere koordineres med bedriftens øverste ledelse. Dersom medarbeidere blir kontaktet av en journalist direkte, skal man henvisejournalisten til bedriftens øverste ledelse.

3.10 Personvern

NSE bruker kun personopplysninger dersom det er nødvendig. Alle medarbeidere må behandlepersonopplysninger i tråd med gjeldende personvernlovgivning og selskapets krav.

3.11 Bruk av datasystemer

NSEs datasystemer skal brukes til vår forretningsvirksomhet. Privat bruk skal begrenses til minimum og i tråd med IT-retningslinjer. Informasjon som er produsert og lagret i datasystemene er NSEs eiendom. NSEs systemer og utstyr skal ikke benyttes til ulovlig eller uetisk aktivitet som for eksempel krenkende materiale.

4.     Håndtering av etiske utfordringer

4.1   Varsling

Medarbeider som kommer over kritikkverdig forhold oppfordres til å varsle om slike. Med kritikkverdige forhold menes alle straffbare forhold, brudd på lover, interne retningslinjer eller etiske normer, f.eks. mobbing, seksuell trakassering, diskriminering, rusmisbruk, dårlig arbeidsmiljø, forhold som er fare for personers liv og helse, farlige produkter, underslag, tyveri, bedrageri, korrupsjon, økonomisk utroskap m.m.

Forhold som medarbeideren mener er kritikkverdige utelukkende ut fra egen moralsk eller politisk overbevisning omfattes normalt ikke av bestemmelsen. Personalmessige forhold skal tas opp med nærmeste leder eller Personalavdelingen.

Et varsel om kritikkverdig forhold skal så langt det lar seg gjøre meldes internt til nærmeste leder. Dersom nærmeste leder er involvert i varslingsgrunnlaget eller varslingen ikke blir håndtert av nærmeste leder kan varsleren henvende seg til overordnet leder. Varsleren kan også kontakte tillitsmannsapparatet, vernetjenesten, HR ansvarlig eller HMS/K ansvarlig som kan gå videre med saken på ens vegne. Dersom det er uhensiktsmessig å varsle internt i linjen ovenfor kan det varsles via det eksterne varslingsmottaket.

Dersom varsling mottas utenfor disse kanalene må den bringes inn til riktig kanal av den medarbeider/leder som mottar varselet. Varslingsmottaket kan nås via NSEs Intranett. Se NSEs varslingsrutiner for nærmere informasjon og fremgangsmåte.

NSE skal ikke iverksette noen form for negative reaksjoner eller sanksjoner mot ansatte som varsler om kritikkverdige forhold på en forsvarlig måte. NSE vil behandlealle varsel på forsvarlig vis.

4.2   Hjelpelinje

De etiske retningslinjene angir rammene for det NSE anser som etisk atferd, men er ikke uttømmende. Medarbeideren skal alltid søke å utvise godt skjønn. Ved tvil omen bestemt aktivitet er lovlig eller etisk akseptabel, bør medarbeideren rådføre seg med nærmeste leder eller med NSEs HR- eller HMS/K ansvarlige.

4.3   Reaksjoner på brudd på de etiske retningslinjene

Brudd på selskapets etiske retningslinjer vil ikke bli tolerert. Brudd på retningslinjene kan gi grunnlag for interne disiplinærtiltak, oppsigelse/avskjed og rapportering til offentlige myndigheter og/eller politianmeldelse.

4.4   Ansvarserklæring

Ingen av bestemmelsene i dette dokument skal fortolkes slik at de gir rettigheter til tredjeparter.

4.5   Hvordan løse et etisk dilemma?

Å fatte en riktig beslutning når man står overfor et etisk dilemma, kan væreutfordrende. Nedenfor følger noen spørsmål du bør stille deg selv før du fatter en slik beslutning.

 • Er det lovlig?
 • Er det i henhold til NSEs etiske retningslinjer, visjon og verdier?
 • Er det i henhold til NSEs forretningsstrategi og mål?
 • Er du komfortabel med situasjonen?
 • Påvirker beslutningen NSEs omdømme?
Bedriftens samfunnsansvar

I NSE legges det betydelig vekt på at holdninger og handlinger skal være forenelig med selskapets ambisjon om å fremstå som et selskap som har samfunnsansvar på agendaen.

NSE definerer samfunnsansvar som å oppnå forretningsmessig lønnsomhet på en måte som er i tråd med grunnleggende etiske verdier og med respekt for individer, miljø og samfunn. NSEs retningslinjer for samfunnsansvar beskriver de overordnede prinsippene for hvordan selskapet skal ivareta hensynet til menneske- og arbeidsrettigheter, helse, miljø og sikkerhet (HMS), antikorrupsjon og andre viktige ansvarsområder. Dette skal være en del av selskapets langsiktige forretningsplanleggingen og regelmessige oppfølgingsrutiner. Det skal videreutvikles systematikk knyttet til rapportering og målekriterier knyttet til vårt samfunnsansvar.

 

 • Menneskerettigheter

All vår virksomhet skal være i henhold til FNs menneskerettighetserklæring, FNs barnekonvensjon og ILO konvensjonene. Brudd på disse rettighetene skal ikke forekomme i NSE.
Bedriften skal ha rutiner for analyse, kontroll, rapportering og oppfølging av mulige brudd på menneskerettigheter knyttet til egen virksomhet og tilsvarende overfor leverandører og kunder hvor eventuelle brudd på menneskerettighetene er knyttet til vår virksomhet.

 

 • Arbeidstakerrettigheter

Våre ansatte skal behandles med respekt og gis ordnede arbeidsforhold. Alle medarbeidere skal gis like muligheter. NSE anerkjenner organisasjonsfrihet og retten til å føre kollektive forhandlinger. I tilfeller av konflikt med lokal lovgivning, vil lokal lovgivning gå foran. Lønnen skal som et minimum være til å leve av. Tvangsarbeid, barnearbeid og enhver form for diskriminering skal ikke forekomme. Helse og sikkerhet er prioriterte områder.

 

 • Klima og miljø

NSE skal være et ansvarlig selskap i forhold til hvordan virksomheten påvirker klima og det ytre miljø. Driften av konsernet skal ha en miljøeffektiv tilnærming. Vi skal blant annet ha fokus på å:

• redusere egne direkte og indirekte utslipp av klimagasser

• effektivisere ressursforbruk generelt, som reduksjon og effektiv bruk av energi, vann, og materialer

• effektivisere avfallshåndteringen

NSE skal også aktivt vurdere nye markedsmuligheter som åpner seg i forhold til de globale utfordringer som verden står overfor. Dette kan gi åpning for bruk av helt nye produkter i drift og produksjon, samt nye forretningssegmenter.

For å møte de globale utfordringene kreves det nye måter å tenke på, nye samarbeidsformer og en stor grad av teknologisk innovasjon. Flere av NSE driftssegmenter retter seg direkte inn mot effektiv bruk av energi og ressurser. Dette gjelder spesielt vår virksomhet innen overflatebehandling i olje & gass sektoren. Både norske og internasjonale kunder legger vekt på dette, og NSE vil bestrebe seg på å tilby de beste løsningene.

 

 • Anti-korrupsjon

Korrupsjon undergraver alle typer forretningsaktiviteter og fri konkurranse. Dette er også forbudt ved lov i alle land vi har virksomhet i. Korrupsjon er destruktivt for de land som rammes, for vårt eget omdømme, samt at det utsetter NSE og den enkelte medarbeider for betydelig risiko.

NSE tar avstand fra alle former for korrupsjon, utpressing og bestikkelser, og vi vil i tilknytning til vår virksomhet aktivt arbeide for å bekjempe det.  

NSE skal i samarbeid med våre leverandører arbeide for å sikre at virksomheten foregår i samsvar med internasjonalt anerkjente prinsipper for forretningsetikk og samfunnsansvar. Ved valg av leverandører skal ett av vurderingskriteriene være leverandørens arbeid med menneske- og arbeidstakerrettigheter, anti-korrupsjon og leverandørens arbeid i forhold til klima og miljø.

Gjennom sosiale investeringer ønsker vi også bidra positivt til utvikling av lokalsamfunn der vi har våre hovedvirksomheter.

 • Retningslinjer

For mer spesifiserte retningslinjer henvises det til bedriftens retningslinjer og politikker for HMS, menneskerettigheter, miljø, samt etiske retningslinjer.

Åpenhetsloven

Menneskerettighetene er grunnleggende rettigheter som gjelder for alle mennesker i hele verden. NSE Fagstillas kan påvirke menneske-rettigheter gjennom rollen som arbeidsgiver, leverandør, innkjøper og samfunnsaktør.

NSE Fagstillas støtter og respekterer alle internasjonale anerkjente menneskerettigheter og skal bidra til at menneskerettighetene ivaretas og beskyttes.

NSE Fagstillas forplikter seg til å drive virksomheten i samsvar FNs Global Compact 10prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø og antikorrupsjon.

Link til Aktsomhetsvurdering 2024

Share This